Disclaimer

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen.

Pyydämme teitä lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VOISI JOHTAA MINKÄ TAHANSA HYVÄKSYNNÄN TAI MUODOLLISUUDEN NOUDATTAMISVELVOLLISUUTEEN, JOTA TARJOUKSENTEKIJÄ PITÄÄ KOHTUUTTOMAN RASKAANA.

Olet siirtymässä tämän verkkosivuston alueelle, joka on suunniteltu asiakirjojen ja tietojen julkistamiseen liittyen vapaaehtoiseen Amer Sports Oyj:n (”Amer Sports”) hallituksen suosittelemaan julkiseen käteisostotarjoukseen (”Ostotarjous”) kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlaskemista ja ulkona olevista osakkeista pois lukien Amer Sportsin osakkeet, jotka ovat Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Tämän verkkosivuston sisältämän alueen tiedot on asetettu saataville alla olevien ehtojen mukaisesti vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedottamistarkoitusta varten. Täydet Ostotarjouksen ehdot ovat saatavilla tarjousasiakirjasta (”Tarjousasiakirja”). Päättäessään Ostotarjouksen hyväksynnästä tai hylkäämisestä, Amer Sportsin osakkeenomistajien tulisi luottaa ainoastaan Tarjousasiakirjassa ilmeneviin tietoihin ja kuvattuihin menettelyihin.

Ulkomaiset henkilöt

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lain vastaista. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Kanadan, Japanin, Australian tai Etelä-Afrikan ulkopuolella ja haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. ANTA Sports Products Limited (”ANTA Sports”) ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään sellaisessa valtiossa, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi minkään muun kuin Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia ei levitetä, lähetetä edelleen tai välitetä eikä niitä saa levittää, lähettää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se on soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti (millään tavalla, mukaan lukien rajoituksetta sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta) Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Amer Sportsin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Amer Sportsia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Amer Sports ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Amer Sportsin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Amer Sportsin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Amer Sportsin muille osakkeenomistajille.

Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tälle verkkosivustolle sisällytetyt tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Amer Sportsin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Amer Sports ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Amer Sportsin johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Amer Sportsin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Amer Sportsia tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Amer Sportsin ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) sekä voimassa olevien soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (kaikkien poikkeusääntöjen ja vapautusten mukaisesti, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä, peruutusoikeutta, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjä ja välittäjän lähipiiriyhtiöt voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Amer Sportsin Osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, kaikki tieto tällaisista hankinnoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut Tarjousasiakirjassa julkaistujen tietojen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto tai sen sisältämät tiedot sisältävät lausumia, jotka ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseisen tiedon julkistamispäivämäärän mukaista asiantilaa.

Vahvistus

Painamalla alla olevaa linkkiä, vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet edellä olevat rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.